Haifux Logo

Valid HTML 4.01!

Valid CSS!

דף זה בעברית

הוראות התקנה לדיסק התוספות

בדף זה מפורטות הוראות התקנה לרד האט 9 עם לדיסק התוספות. מומלץ לקרוא את ההוראות בעיון. בכל בעיה, בקשה או תלונה הקשורה בהוראות אלה יש לפנות לכתובת ldcomplain@alon.wox.org.

הורדת הדיסקים

ניתן להוריד את רד האט 9 מאתר אקטקום. את הדיסק הנוסף ניתן להוריד מאתר חייפוקס.

הוראות התקנה

לפני תחילת הפעולה יש להצטייד בדיסקט, ולפנות מקום בדיסק הקשיח ללינוקס ע"י מחיקת כונן קיים מתוך ה- Disk Administrator ב- Windows. שימו לב: כל תוכן הכונן שנמחק לא ניתן לשחזור. לחילופין, ניתן להעזר בתוכנת Partition Magic או בתוכנות parted ו- ntfsresize המצוייות בדיסק התוספות. להפעלת תוכנות אלו יש לאתחל את המחשב כשדיסק התוספות בכונן.

לביצוע ההתקנה המומלצת יש לעקוב אחר ההוראות הבאות:

 • לפנות מקום (לפחות 6GB) ללינוקס ע"י מחיקת מחיצות או שינוי גודל כפי שצויין לעיל.
 • להעתיק את הקובץ ks-cdrom.cfg מדיסק התוספות לדיסקט ולשנות את שמו על הדיסקט ל- ks.cfg.
 • להוציא את הדיסקט מהכונן.
 • להוציא את דיסק התוספות מהכונן ולהכניס במקומו את הדיסק המסומן בספרה "1".
 • להפעיל מחדש את המחשב ולוודא כי האתחול יתבצע מ- CD-ROM.
 • במסך האתחול, בשורה boot יש לכתוב: linux ks=floppy, להכניס את הדיסקט לכונן ורק אז ללחוץ ENTER.
 • כעת תחל התקנת ה- kickstart. יש לעקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך. מומלץ לא לבצע שינוי בבחירת החבילות או בכל שלב אחר של ההתקנה.
 • כאשר תישאלו האם יש ברשותכם דיסקים נוספים יש להשיב בשלילה.
 • אם לאחר סיום ההתקנה לא נתבקשתם להוסיף משתמש, יש לבצע זאת לאחר סיום ההתקנה ע"י ביצוע הפעולות הבאות:
  • הקשת שם המשתמש root במסך הכניסה ואז את סיסמת ה- root (שהיא hfx2k3 אם לא שיניתם אותה).
  • הפעלת Terminal על ידי בחירה באופוציה Terminal מתפריט System Tools
  • הקשת הפקודה useradd ולאחריה שם משתמש. למשל, כדי להוסיף את המשתמש moshe יש להקיש: useradd moshe
  • הקשת הפקודה passwd ולאחריה שם המשתמש לשם קביעת סיסמא למשתמש. למשל: passwd moshe. לאחר מכן יש להקיש את הסיסמא הרצויה פעמיים.
  • כעת, יש לצאת ממשתמש ה- root ע"י ביצוע logout ולהכנס מחדש ע"י שם המשתמש והסיסמא שבחרתם.
 • לאחר סיומה המוצלח של ההתקנה יש להתקין את דיסק התוספות ע"י ביצוע הפעולות הבאות:
  • להפעיל Terminal על ידי בחירה באופציה Terminal מתפריט System Tools
  • להקיש את הפקודה su ואז את סיסמת ה- root (שהיא hfx2k3 אם לא שיניתם אותה).
  • להכניס את דיסק התוספות לכונן ה- CD-ROM ולהמתין להופעת חלון עם תוכן הדיסק.
  • לסגור את החלון שנפתח ולחזור לחלון ה- Terminal.
  • להקיש את הפקודה cd /mnt/cdrom
  • להקיש את הפקודה ./install (שימו לב: הפקודה מתחילה בנקודה)
  • להמתין לסיום הביצוע. אם מופיעה הודעה על failed dependencies, אין אפשרות לבצע את ההתקנה בצורה ישירה. במקרה זה, מומלץ לפנות באימייל לכתובת lddepend@alon.wox.org לקבלת סיוע.
  • לאחר סיום ההתקנה, יש לתקן טעות נוספת שנפלה בדיסק התוספות כמוסבר להלן.

הוראות לתיקון מנשק משתמש בעברית (העברה לאנגלית)

ההוראות להלן מיועדות למי שמנשק המשתמש של המערכת הגרפית שלהם עבר לעברית לאחר התקנת דיסק התוספות, ומעוניינים לעבור למנשק בשפה האנגלית. הסיבה למעבר היא באג במערכת KDE אשר מתעורר בעקבות שינוי הגדרות בדיסק התוספות.

שימו לב: מי שאינם משתמשים ב- KDE ומי שמרוצים מהמנשק העברי אינם צריכים לבצע את הפעולות המתוארות בסעיף זה.

לעדכון ההגדרה יש לבצע את הפעולות הבאות במסך העבודה הרגיל:

 • להפעיל Terminal על ידי בחירה באופציה Terminal מתפריט System Tools
 • להקיש את הפקודה su ואז את סיסמת ה- root (שהיא hfx2k3 אם לא שיניתם אותה)
 • להקיש את הפקודה kedit /etc/sysconfig/i18n כך שייפתח חלון עורך.
 • בחלון שנפתח יש לחפש שורה שתוכנה LC_CTYPE=he_IL.UTF-8
 • יש לשנות את השורה כך שייכתב בה LC_CTYPE=en_US.UTF-8
 • לאחר ביצוע השינוי יש לסגור את החלון ולאשר לשמור ע"י הקשה על "כן".
 • כעת יש לאתחל את המערכת הגרפית ע"י יציאה וכניסה מחדש למשתמש.

מידע על לינוקס

ניתן למצוא מידע על לינוקס באתר חייפוקס ובסדרת ההרצאות למתחילים. כמו כן, רצוי לעיין בדף הקישורים באתר חייפוקס.

Contact haifuxmaster at haifux.org regarding this website.